Zaštita privatnosti

Jedno od temeljnih prava pojedinca je i zaštita obrade njegovih osobnih podataka

AGRAM YACHTING d.o.o., Obala kneza Branimira 5, 23000 Zadar, OIB: 93962936243 (u daljnjem tekstu: Društvo), prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).
Društvo je odgovorno za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca te, sukladno tome, provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Informacije koje je Društvo, sukladno odredbama Uredbe, dužno dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke nalaze se na obrascu Društva, Informaciji o obradi podataka (IOOP) .

Ako imate bilo kakav upit o tome kako Društvo koristi Vaše osobne podatke ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka ili direktno na e-mail dpo@agram-yachting.hr.
Tek po nespornom utvrđenju Vašeg identiteta (uvidom u dokument sa slikom ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom ispitanika ako zahtjev šaljete putem e-maila), Društvo će postupiti po podnesenom zahtjevu.

Ako Društvo ima opravdane sumnje u pogledu utvrđenja Vašeg identiteta prilikom podnošenja zahtjeva, sukladno odredbama Uredbe, može tražiti dodatne informacije neophodne za utvrđenje identiteta.
Društvo će, bez odgađanja, pružiti odgovor na Vaš zahtjev o provedenome, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Taj rok se može produljiti za dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva.

Društvo će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja.
Ako Društvo ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja će, a najkasnije mjesec dana od podnošenja zahtjeva, obavijestiti Vas o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Društvo ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ako su Vam zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani (npr. učestalo ponavljate zahtjev).